Dagsorden pkt 5: Saker til behandling.

Forslag fra styret til behandling:

Medlemskontingenten økes for enkeltmedlem med kr 20 fra kr 260 til kr 280.

Og økes med kr 10 for familiemedlemmer fra kr 290 til kr 300.

Gjeldende fra 2013.

Styrets begrunnelse: Økede kostnader for å drifte laget.

 

SKI HISTORIELAG

VEDTEKTER

Fra årsmøtet 17.02.2000 med endringer på årsmøtet 21.02.2012.

 

§ 1 FORMÅL

Ski Historielag har som formål å fremme kjennskap til Skis historie, vekke interesse for tidligere tiders liv og virke og søke å bevare lokalhistoriske verdier.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpent for alle. Det innkreves en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Det gis adgang til familiemedlemskap for medlemmer av samme familie med felles adresse, med redusert kontingent for antall medlemmer utover det første (hovedmedlemmet). Kontingenten inneholder også eventuell kontingent til Follo Historielag.

§ 3 SAMARBEIDENDE FORENINGER

Medlemmer av Ski Historielag er automatisk medlemmer av Follo Historielag, og laget er dermed også medlem av Landslaget for Lokalhistorie.

§ 4 STYRET

Styret administrerer historielaget mellom årsmøtene og styret konstituerer selv roller etter behov. Styrets leder innkaller til styremøter, og styret skriver referat fra alle møter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede under styremøtet.

Styret oppnevner komiteer og utvalg og setter mandat for disse.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter. Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

 

Dagsorden på årsmøtet er

1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

3. Styrets innstilling til årsberetning.

4. Regnskap og revisors beretning.

5. Saker til behandling.

6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Styret velges av årsmøtet og består av minst 5 medlemmer.

Styrets leder velges særskilt for ett år og styremedlemmer velges for to år om gangen om ikke årsmøtet under dagsorden punkt 6 bestemmer noe annet.

Med funksjonstid for ett år velges: Minst 3 varamedlemmer til styret som første, andre og tredje varamann. Valgkomite på tre medlemmer og 2 revisor med 1 varamann.

Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt siste års kontingent eller har meldt seg inn og betalt kontingent før årsmøtet avholdes.

Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlig avgitte stemmer på årsmøtet. Øvrige vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall.

Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes.

På årsmøtet skal følgende være tilgjengelig: Dagsorden, styrets forslag til årsmelding, saker til behandling, vedtekter og valgkomiteens innstilling i minst 10 eksemplarer. Videre: medlemsliste, styrets referater og regnskaper.

Lagets regnskaper avsluttes 31.12.hvert år og omdeles på årsmøtet.

Protokollvitnene undertegner årsmøtes protokoll sammen med møteleder og referenten.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller dersom minst 10 medlemmer krever dette.

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlig avgitte stemmer på årsmøtet. Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt siste års kontingent eller har meldt seg inn og betalt kontingent før årsmøtet avholdes. Øvrige vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Forslag om vedtektsendringer eller forslag om saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før møtet. Det skal kunngjøres i innkallingen at slike forslag foreligger.

§ 7 ÆRESMEDLEMSKAP

Bare årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer kan fremmes av medlemmene overfor styret. Forslagene skal være begrunnet. Styret behandler innkomne forslag og innstiller til årsmøtet. Forslag kan når som helst fremmes og skal behandles på første årsmøte. Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstraordinær innsats til fremme av lagets formål. Utnevnelsen finner sted når styret bestemmer dette. Æresmedlemmet får et diplom og fritas for å betale medlemskontingent. Kostnader knyttet til utnevnelsen dekkes av Historielaget.

§ 8 OPPLØSNING

Hvis driften av laget ikke lar seg opprettholde som følge av sviktende interesse, eller av andre grunner, skal det på ordinært eller ekstraordinært årsmøte nedsettes et utvalg på tre medlemmer som får ansvar for å ta vare på lagets eiendeler i fem år. Har det i løpet av denne tiden ikke vært mulig å få virksomheten i gang igjen, har utvalget fullmakt til, i samarbeid med to representanter utpekt henholdsvis av Ski kommunestyre og Follo Historielag, å overdra lagets eiendeler og arkiver til institusjoner eller foreninger med formål som samsvarer med Historielagets. Er Follo Historielag ikke i funksjon oppnevner Ski kommunestyre begge representantene.

Vedtatt på årsmøtet 17. februar 2000, med endringer på årsmøtet 21. februar 2012.