Innkalling til årsmøte i Ski Historielag. Dato: tirsdag 26. februar 2013 kl 19. Sted: Waldemarhøy, Ski.

Vedtektenes paragraf 5 om årsmøtet:

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter. Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Dagsorden på årsmøtet er

  • 1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  • 2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.
  • 3. Styrets innstilling til årsberetning.
  • 4. Regnskap og revisors beretning.
  • 5. Saker til behandling.
  • 6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Årsmøtedokumentene som følger vedlagt:

  • Årsmelding for 2012,
  • Allerede innkomne saker til behandling (dagsordens pkt 5).
  • Vedetekter.

Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet settes til mandag 18. februar. Saker til behandling sendes Ski Historielag, Postb. 435, 1401 Ski, eller på e-post til styrets leder: knfal@online.no telefon 928 40 244 eller til styrets nestleder Jonny Bunæs e-post: jonny@agronet.eu telefon 930 04 025.

Har du forslag til valgkomiteen, kanskje du selv vil delta i noe av lagets arbeide, ta kontakt med Jan Svendsen tel: 64869140, Elin Aas tel: 64872151 eller Ivar Simastuen tel: 64873420. Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valg.

Valgkomiteens innstilling og styrets regnskaper blir omdelt på selve årsmøtet.

Etter årsmøtet følger et medlemsmøte.

Arrangementskomiteen byr på kringle og prinsessekake med kaffe & te.

Tema på kveldens medlemsmøte blir en lokalhistorisk reise i Ski med Bjørn Myrvoll som guide. Bjørn har arbeidet en hel del med innsamling av historiske data og en betydelig samling bilder.

Hilsen Ski Historielag Ski, 6. februar 2013. For styret, Knut Falla / styreleder.