Årsmelding 2012

Etter årsmøtet i Ski Historielag 21. februar 2012 består lagets tillitsvalgte for 2012 av følgende, og i parentes medlemmer som har suplert komiteene i løpet av perioden:

Styret består av:  Knut Falla - styreleder, Jonny Bunæs – nestelder, Christian Sundby – sekretær, Tom Rognstad, og Anne-Marie Endsjø.

Varamedlemmer: Alf B. Godager, Elin Aas og Randi Bakken.

Komiteer og utvalg

Arrangementskomité: Eva Boger - leder, Dagfrid Vigerust, Anne Aalerud Johansen.

Kalenderkomité: Åse Klohs - leder, Karl Olaf Løkenhagen, Knut Repstad, Elin Aas, Ragnhild Sæthren og Bjørn Myrvoll. 

Kulturstikomité: Tom Rognstad - leder, Jonny Bunæs, Bjørn Myrvoll, og Sidsel Kandahl. (Lill Gustafson, Per Bro og Knut Bakkene).

Huskomité Ustvedthuset: Jonny Bunæs, vara: styret

Lokalhistorisk utvalg: Per Krogstie - leder, Bjørn Myrvoll, Jonny Bunæs, David Dahl, Knut Falla.

Komite for foto- og dokument-behandling og digitalisering:

Alf B. Godager - leder foto / video, Jonny Bunæs - leder dokumentbehandling og digitalisering. I komiteen David Dahl Tom Rognstad, Bjørn Myrvoll, Jan Svendsen, Knut Falla og (Marit Vullum, Odd Christian Olsen og Trygve Bunæs).

Representant i styret for Follo Historielag: Henrik Klohs, vara Elin Aas.

Valgkomite: Ivar Simastuen, Jan Svendsen, Elin Aas,

Revisorer: Henrik Klohs, Sten Edin Olsen, vara: Terje Lorentzen.

Styrets arbeide i perioden: Ski Historielag er forkortet SHL.

Styret. På første styremøte torsdag 6. mars 2012 konstituerte styret roller og forretningsorden. Fordeling av roller: Jonny Bunæs til nestleder, Christian Sundby til sekretær. Ingen tilsa seg jobben som kasserer, og rollen har vært utøvet av styrets leder og løpende utgifter har hovedsakelig blitt ført i "saker til styremøtet…" og i styrereferatene. Styret har avholdt 10 styremøter, alle med bra fremmøte og styrets varamedlemmer møter. Det er ført referat fra alle styremøter.

Utvidet styremøte 6. mars og 4. desember med komiteene, utvalg og andre som har oppgaver for laget. Diskusjon om prioriteringer og grunnlag for en mulige aktivitetsplan for 2012 og 2013.

Økonomien i laget er fortsatt stabil. 2012 som 2011 har økede kostnader, men som også gir et potensial for økede medlemstilgang. Div. utstyr er innkjøpt. Regnskaper omdeles på årsmøtet. Ski Historielag er etablert i Frivillighetsregistret med organisasjonsnummer 998094291. I ettertid var det også behov for bedriftsnummer: 998148952 på grunn av "ansatte" fra NAV.

"Kaffepenger kr 30" er også i år benyttet som bidrag til kostnadsdekning på medlems-arrangementer. Betaling av kaffepenger for kaffe, te og kringle har vært frivillig.

Kontingentinngangen for 2012 ble svekket av at det innledningsvis ikke ble utsendt giro som tidligere, men kun melding om kontingentbetaling med kontonummer og beløp i e-post og i postkortene. Først på slutten av 2012 ble det sendt ut giro der kontingentinngangen sviktet. Styret konstaterer at det er var feil ikke å sende ut kontingentgiro i brev våren 2012 etter første melding på e-post og i postkort.

Antall medlemmer pr 01.01.2012 er registrerte medlemmer 351 og pr 31.12.2012 313 medlemmer med betalt 2012-kontingent. 122 er familiemedlemmer og 3 æresmedlemmer.

Tilsig av nye medlemmer er økende, men i perioden har et betydelig antall eldre medlemmer falt fra som følge av naturlig avgang. Medlemsøkingen baserer seg fra flere kilder. Aktiviteter, kulturstier, "Tilstedelisten" fra medlemsmøter og arrangementer, historielagets kalender, Follominne, oppmerksomhet og bred omtale i Østlandets Blad. Flere videresender e-post fra styret til venner og kjente som igjen skaper interesse for lokalhistorie og medlemskap.

Kommunikasjon med medlemmene i perioden:

E-post, postkort, hjemmeside og Østlandets Blad har vært hovedkanalen til medlemmene denne perioden. Styret har jevnlig distribuert informasjon om lagets aktiviteter og andre løpende aktivitetstilbud fra samarbeidende foreninger på e-post til kjente e-postadresser. ca 130 medlemmer uten e-postadresse er løpende orientert om lagets aktiviteter med utsendinger av 6 postkort. Postkortene og e-post fester direktekontakten og tilhørigheten mellom laget og det enkelte medlem og medlemmer i mellom. Møter og aktiviteter er også formidlet via lagets hjemmeside, Østlandets Blad på avisens papirutgave "hva skjer i morgen", i avisens nettutgave og gjennom flere brede omtaler i Østlandets Blad. Kjente e-postadresser og hjemmesiden er de viktigste informasjonskanalene fra styret til medlemmene.

Salg av kalender og Follominne:

Kalender 2013 og Follominne 2012 er kun distribuert til betalende medlemmer som følge av at utgiftene er bakt inn i årskontingenten 2012. Alf B. Godager, sekundert av Per Krogstie, har hatt ledelsen med utlevering til medlemmer og arrangert salg og salgsstand flere steder og en stor dugnad på Ski storsenter. 2 viktige salgssteder:Grand Herrefrisør og Nordli Bokhandel i Ski kunne i år dessverre ikke være salgssted.Salgsstand over 2 uker på Ski Storsenter har gitt gode resultater.

Kalender 2013, det er solgt ca ___ eksemplarer. Fordelt på ca 250 til medlemmer og familiemedlemmer a kr 60 i kontingenten for 2012 og åpent salg ca ___ kalendere a kr 100. Det er solgt litt færre 2013-kalendere i 2012 i forhold til tidligere, men utjevnes noe av prisøkingen på kr 20. Rabatten til medlemmer gjennom kontingenten var i 2010 kr 10, i 2011 kr 20 og i 2012 kr 40. Opplag 1.000 eksemplarer til ca kr 28.000. Salg gir et viktig bidrag til SHL’s drift og medlems-vedlikehold. Flere er "samlere" av kalenderen.

Follominne 2012 er innbakt i kontingenten med kr 100. Åpent salg til kr 150 med ca 20 eks.

Web-sted / hjemmeside. Idar Furuseth har tatt oppgaven og belastningen med vedlikehold og oppfølging av hjemmesiden, hvilket årsmøtet er meget takknemmelig for.

Stabburet og Hagabua. Det er påbegynt maling i 2011. Det har vært drøftet og eventuelt flytte Hagabua nærmere Ustvedthuset for en bedre sikring, men foreløpig ikke funnet sin løsning.

Tilsluttede foreninger og lignende.

Follo Historielag. SHL er tilsluttet Follo Historielag sammen med de øvrige historielagene i Folloregionen. Henrik Klohs er vår representant i Follo Historielags styre og Elin Aas møter som varamedlem begge er valgt for 2011 og 2012. Årskontingent kr 10 pr medlemi historielagen.

SHL har deltatt på årsmøter og 2 formannsmøter i perioden med flere representanter.

Kontaktmøte med styret i Follo Historielag i juni. Vi start med omvisning i Kråkstad krk og Telthuset, og en orientering om kulturstien og omgivelsene. Om Kråkstad samfunnshus og relieffet i tre av Dagfinn Værenskiold og Kråkstad jernbanestasjon. Deretter til samtaler i Ustvedthuset.

Stiftelsen Follo Museum, representantskap og styre. For SHL har Henrik Klohs og Georg Stub (vara) vært oppnevnt av styret i Follo Historielag til museets representantskap. Fra historielagene ble Knut Falla innvalgt som vara til stiftelsens styre i 2012.

Skautraver’n. Ski Historielag deltar i Skautraver’n sammen med Oppegård Historielag for etablering av kulturminneposter. Skautraver’n gjør deltakerne kjent med lokalhistoriske forhold i skog og mark. Hvert år legges ut nye kulturminneposter. Elin Aas deltar fra SHL.

Landslaget for lokalhistorie. SHL er medlem. Landslaget er et nasjonalt forbund for de fleste historielagene. Landslaget utgir 4 ganger årlig "Heimen" og "Lokalhistorisk magasin" som er tilgjengelig på kontoret i Ustvedthuset. Landslaget besørger arbeidet med momsrefusjon fra staten til historielagene. Årskontingent kr 10 pr medlem i det enkelte historielaget.

Fortidsminneforeningen Oslo / Akershus. SHL er via Follo Historielag medlem i fortidsminne-foreningen. Bjørn Myrvoll er historielagets kontaktperson. Foreningen inviterer årlig til ulike kurs og ustillinger og som løpende blir formidlet til medlemmers e-postdresser.

Norsk Arkeologisk forening, SHL er medlem, og historielaget mottar årboken Viking som ligger tilgjengelig i Ustvedthuset. Årskontingent kr 650.

Norsk namnlag, SHL er nytt medlem fra 2011 og namnlaget utgir "Nytt om namn". Namnlaget skal forske på bl.a. navnehistorie. Kontingent årlig kr 300. SHL har ikke hørt fra namlaget i 2012.

Oslo Omegn Friluftsråd - OFF. SHL var invitert og har deltatt på et orienteringsmøte om verneplan, registrering og skilting av lokale kulturminner i marka.

Arbeide i komiteer, utvalg og andre oppgaver.

En betydelig andel av historielagets arbeider utføres i komiteer og utvalg av et 30-talls medlemmer.

Arrangementskomiteen, årsmøteoppnevnt. Komiteen har besørget servering på alle av lagets medlemsmøter. Komiteen har gitt et avgjørende viktig bidrag til trivsel på medlemsmøtene.

Kalenderkomiteen, årsmøteoppnevnt. Kalenderkomiteen har arbeidet frem en flott kalender for 2013. Komiteen har hatt 6 møter i tillegg til flere arbeidsmøter for enkeltområder.

Kulturstikomiteen, årsmøteoppnevnt. Komiteen har hatt 2 møter, vært på ekskursjon på stien på Hebekk og Kråkstad. Vedlikeholdet med "Alfred Gustavsons Sti" på Hebekk / Nøstvedtmarka er tidvis krevende. Komiteen er supplert med 3 nye deltakere i perioden.

Ustvedthuset, huskomiteen, årsmøteoppnevnt. Huskomité for Ustvedthuset består av husets leietakere og brukere. Det er utfordringer med rømmingsvei fra 2. etg, og husets 2. etg har vært stengt og til ulempe for brukeren Ski Husflidslag. En utvendig midlertidig trapp er etablert på gavlvegg mot nord. Fylkesmuseale myndigheter, støttet av kommunen, mener trappen er et stilbrudd på husets opprinnelige utforming. Historielaget har gått i mot fjerning av den utvendige rømningsveien siden huset for øvrig er betydelig endret fra det opprinnelige og utvendig trappegang i gamle hus ikke er uvanlig.

Lokalhistorisk utvalg, årsmøteoppnevnt. Komiteen har hatt 1 møte og 1 oppklaringstur og bidratt til besvarelse av henvendelser om lokalhistoriske forhold. Utvalget behandler løpende reguleringssaker fra Ski kommune. Utvalget har bidratt til studentgruppe som har utredet Hebekkmåsan, interessant hovedoppgave er mottatt og distribuert til medlemmenes kjente e-postadresser. Grensestenen for herredene Kråkstad / Ås på E18 ble i år trafikkskadet i fundament, grensestenen veltet. Oppfølging fra historielaget omtalt i ØB. Vardehaug med flere gravhauger tett ved / øst for Ski Sykehus har også i år hatt besøk fra 4. klassetrinn på Ski Skole for rydding. Etter avtale mellom fylket, Ski kommune og Ski Historielag skal Ski kommune årlig gjennomføre slått av gress og lignende, men dette utføres kun delvis og ikke tilfredsstillende. I forbindelse med boligbygging er løsmasse lagt dels over steinmuren på Waldemarhøy. Kommunen har hatt kontakt med utbygger på stedet for en utbedring. LA21 i kommunen har invitert SHL til oppklaringer for en mulig utarbeidelse av en kultursti på Langhus. Foreløpig i bero.

Komiteen har hatt omvisninger i og om Ski for grupper og holdt kåserier i forskjellige organisasjoner og skoler i kommunen og i menighetsbladet.

Utvalg for bilde- og dokumentbehandling, årsmøteoppnevnt. Utvalget er delt i 2. Alf leder bildedelen for foto-film og Jonny digitalisering. Digitaliseringsutvalget har vært i daglig arbeid gjennom hele året og ledes av Jonny Bunæs. Iverksatt kurs og arbeidspraksis for 2 personer i historielagets regi i sammarbeide med NAV og Follo Kvalifiseringssenter. Tiltaket danner mulighet for tilførsel av arbeidsressurser til SHL for bearbeiding av eksisterende arkivalia, fotografering, innhenting, registrering og bearbeiding av til nå ikke kjente historiske dokumentasjoner og bilde av gjenstander og steder. Jonny Bunæs er ansvarlig kontakt med NAV og leder arbeidsgruppen. Digitalisering av dokumenter, bilder og samlingen Follominne er godt i gang. Hele Follominne er skannet for perioden 1962 til 2011. I tillegg artikler som kun omhandler Ski for 1951 til 1962.

Utvalget laget historielagets jubileumsheftet for 100-årsjubileet til Kontra skole på 60 sider med et omfattende billedgalleri og gjenga en artikkel om skolen fra Follominne.

Utvalget for foto-film har ikke hatt noen møter i perioden.

Arkivalia og fotoarkivalia, styreoppnevnt. Arkivalia som historielaget rår over er betydelige, men er ikke fult tilgjengelig for medlemmene. Motoren i arbeidet med innsamling og fremskaffelse av historiske fotos og tilhørende detaljopplysninger er Bjørn Myrvoll. Historielagets arkiv består av flere tusen bilder og en betydelig mengde dokumentasjoner. Arkivalia ligger dels i Ustvedthusets og dels digitalisert i lokalhistorisk arkiv i Ski bibliotek. Digitaliseringsutvalget arbeider med dette materialet.

Hjemmeside ski.historielag.no ivaretas av Idar Furuseth alene. Idar har design og oppdaterer innhold fortløpende. Hjemmesiden er en viktig kommunikasjonskanal for å utbre kunnskaper om lokalhistorie og lagets virke. Flere nye medlemmer har funnet veien til historielaget gjennom hjemmesidene.

Utvalg for Skilting av kulturminner, styreoppnevnt. SHL har etterspurt fylkets avgjørelser for skilting av kulturminner etter SHL’s innstilling av september 2011. Det var befaring i september i år fra Kråkstad krk med deltakelse fra fylket og historielaget. Vi avventer, men har også drøftet alternative løsninger der SHL iverksetter skilting uten avtale med fylket. Utvalget består av Christian Sundby (leder av utvalget), Elin Aas, Knut Falla. Elin Buene møter fra kommunen.

Bygdebok: Idar Furuseth deltar for SHL i Ski biblioteks forstudiegruppe til en mulig bygdebok.

Motorveitrase gjennom Kråkstad. Historielaget har siden årsmøtet februar 2012 fremført følgende til fylkesveivesenet: Merknad fra Ski Historielag hva gleder trasevalget alternativet er 3A-4. Ski Historielag er generelt bekymret og urolige for kjente og ukjente fornminner i hele traseområdet som løper gjennom Kråkstad. Ski Historielag er spesielt bekymret for området Prestegårdskogen og området Frestadskogen. For Frestadskogen registrerer vi til vår tilfredshet at traseen legges i et tunnelløp. Vi er videre urolig for området Glennetjernet og mot Kråkstadelva. Et ytterligere tunnelløp fra området Prestegårdskogen og syd-østover vil bidra til å ivareta kulturminner og det biologiske mangfoldet i området. Avtaler med veivesenets prosjektledelse: I: Veivesenet kontakter historielaget for deltakelse ved synfaring av traseen. II: Veivesenet kontakter historielaget med tanke på et samarbeide der skoleelever fra Kråkstad skole deltar i "arkeologiske utgravninger" i veitraseen. Interesse fra skolen og fylkesarkeologen.

Den kulturelle skolesekken og Vikingleiren mai 2012 i Waldemarhøyparken. Historielaget bidro med hjelp også i år i forskjellige aktiviteter. Elever og lærere i 7. klassetrinn i vikingkostymer ble rikholdig engasjert med dramatisering, fortellinger, deltakelse i formingsaktiviteter og matlaging. Fra historielaget, alle i "vikingekostyme", ble opplevet: Per Krogstie, Elin Aas og Sidsel Kandahl.

Våre NAV-ansatte / Follo Kvalifiseringssenter. "Ansettelsesforholdet" initierte behov for bedriftsnummer for å motta ytelse fra NAV. En person på NAV-midler og 1 person (skiftende) på midler fra Follo Kvalifiseringssenter. Besøk fra Follo Kvalifiseringssenter i mars 2012 med ledere og studenter i ca 2 timer med vafler og kaffe/te. Foredrag om oppgaver og hva historielaget er som forening v/ Trygve Bunæs og Ahmed Abdalla om arbeidsoppgavene.

Medlemsrettede aktiviteter:

Det er avholdt 22 medlemsarrangementer i perioden og laget har vært invitert som gjester til andre foreningers arrangementer. Medlemsmøter har tradisjonelt blitt avholdt på Waldemarhøy, i Biblioteket og i Rådhusteatrets foajé. Aktiviteter er kunngjort med e-post og postkort. Fremmøte på medlemsmøtene har vært bra med et gjennomsnitt på ca 50 - 55. Arrangementskomiteen har vært en avgjørende god støtte for gjennomføring av medlemsmøtene. Vi har søkt samarbeide med andre organisasjoner til deltakelse på medlemsmøtene og aktiviteter der dette har vært naturlig for å utbre interessen for lokalhistorie.

21. februar 2012 Medlemsmøte etter årsmøtet " Grekere og persere i krig om mineralressurser" gjennom et foredrag av førsteamanuensis Tom V. Segalstad fra Universitetet i Oslo. I tillegg leder Segalstad oss en interessant tur gjennom de lite kjente utgravningene ved Gml. Aker kirke i Oslo.

April 2012, medlemmer invitert til en ukes kanaltur i Nederland. 7 deltakere fra SHL med Temareiser i en større gruppe. Vi ble guidet av Finn Schjøll på et dagsbesøk i Floriadens store mylder av vakre blomster og særegne utstillinger. Vi besøkte Nederlands enorme auksjonshus for blomster i Aalsmeer og til den berømte tullipanhagen Keukenhof med et årlig blomsteropptog. En tullipanhage med de fleste tenkelige og utenkelige varianter. Hyggelig og interessant båtreise fra Amsterdam til Maasttricht med helpensjon på nederlandske kanaler. Vi besøkte forskjellige gamle byer hver med sin særegene bykultur. Båten var nok ikke helt klargjordt for vårens cruise, men Temareiser tok grep og det gikk seg bra til. Fin guiding med minner, en opplevelse for livet.

24. april 2012 medlemsmøte med oberst T. Gamst med slik drepte vi Karl den XII. Måtte dessverre avlyses.

6. mai 2012, søndag: Deltakelse i Fredsmarsj i Ski i regi av Forsvarsforeningen / fredsmars-utvalget v/ kapt. Huse. Tur med kaffe og servering under veis som avsluttes med medalje.

8. mai 2012 minnemarkeringen ved minnestenen over de falne ved Ski middelalderkirke. Arrangementet var ved Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski Historielag, NROF-Follo Ski HV og Ski kommune. Finstad Gla’Brazz spilte, ordfører Tine Eikebråten holdt dagens minnetale. Avslutningsvis allsang «Ja vi elsker» deretter enkel bevertning. 56 personer tilstede.

15. mai 2012 medlemsmøte. Meget interessant kåseri av Ole Rojahn om de mystiske terrassene ved Svartskog mot Bunnefjorden som han avdekket første gang i 1992. Han fortsatte med en orientering om det "nye" Osebergskipet som er under bygging på bryggen i Tønsberg. Pause med god servering. Bjørn Næss orienterte om opplevelsesturen for historielaget i august. Dessverre hadde vi dataproblemer under hele møtet. Medlemsmøtet ble omtalt i ØB på side 2 med stort oppslag. 56 personer til stede.

20. mai 2012 medlemstur til terrassene på Svartskog vi ble loset rundt i området og vi kunne med selvsyn se flere av terrassene. Meget interessant, og vi var enige om at dette kan overskygge selveste vikingskipene. Guidet av Oppegård Historielag. Avsluttet med matpakke og termos ved sjøen ved Bestemorstranda. Deilig og varmt vær i sol. 13 deltakere på turen.

22. mai 2012 tur "Nytteplanter i en historisk setting" 22.05.2012 m/ Dag Guttormsen foredro i en vandring rundt på "den gamle landbruksskolen". Overraskende mye spiselig av "ugress" og av trær, men også mye giftig. Mange noterte flittig momenter og oppskrifter fra Dag. Et fellesarrangement med Follo Sopp- og Nyttevekstforening og Ski Historielag, samt også Bærekraftig Follo. Tilbakemelding fra publikum: "meget vellykket". Varmt og fint vær på en deilig ettermiddag i det grønne. Historielaget stilte med 50 stoler, og arr.komiteen med 3 kringler og kaffe. Bred omtale i ØB. Ca 120 personer tilstede.

23. mai 2012 vandringstur langs Akerselven Fint vær og en interessant vandring. Invitert av Ski Bygdekvinnelag. 11 medlemmer fra Ski Historielag deltok. Til sammen ca 30 deltakere.

2. juni 2012 lørdag, Ski Kulturfestival på Rådhustorget i Ski. SHL deltok med stand bemannet med Per og Alf, dels assistert av Knut. Flere interesserte så på historiske bilder fra Ski-området. 2 tegnet seg som medlemmer. Kulturfestivalen hadde dette året noe mindre deltakelse og besøk.

3. juni 2012 søndag, Kråkstaddagen i samfunnshuset i Kråkstad. Deltok med stand og hjulpet av kalenderkomiteen stilte vi ut et betydelig antall kalenderbilder fra Kråkstad og Skotbu. Stor interesse, nye medlemmer og flere som tegnet seg for informasjon.

7. juni – arrangement i Depotleieren/magasinet AR1 kl 19. Flott vær og den gamle historiske leieren viste seg fra sin beste side og pyntet med flagg. Ordfører Tine Eikebråten (medlem) åpnet med en kort tale, minnetale ved stortingsrepresentant Gunvor Eldegard (medlem). Om leieren v/ Knut Falla, (oberst T. Gamst ble forhindret av barnebarn-vakt). Kringle, kaffe, te – servering. Invitasjon til samarbeid fra Ski- og omegn Forsvarsforening til historielaget, kommunen, NROF-Follo og Ski HV. Bred omtale i ØB. 53 personer til stede.

16. juni lørdag, medlemsutflukt til Hobøl med besøk og omvisning både i Hobøl kirke og omgivelsene med det sakrale museum og prestegårdshagen. Deretter til Narvestad gård og et interessant foredrag av vertinnen Inger Aas sitt liv på Narvestad gård. Hun serverte kaffe, kringle i sin storstue og vi besøkte hennes rikholdige gårdsmuseum. Salg av Inger Aas’ bøker til deltakerne og til arkivet. 31 deltakere En fin opplevelse. Omtale i ØB.

5. juni 2012 torsdag kl.19: Sterk og flott konsert i Østfold domen Eidsberg kirke med den verdensberømt konsertpianist og professor Sonja Radojkovice. 9 tilkjennega seg som historielagets deltakere. Omtale i ØB.

28. juli 2012 lørdag, medlemsutflukt til Høytorp fort. Interessant omvisning i dette gamle fortet med alle sine store og omfattende installasjoner med kanontårn, omfattende tunellnett med oppholds- og boligrom i fjell, løpeganger og bygninger alt fra en svunnen tid med sin historie fra perioden rundt unionsoppløsninger og fremover til 1980-årene. Guide: Dagfinn Knutsen fra Indre Østfold Forsvarsforening. Bra tilbakemeldinger fra deltakerne til tross for skyet, dis og litt regn.

Avslutningsvis innom Vamma Kraftstasjon som viste seg med sine enorme og nesten skremmende kraftfulle vannmasser. Turleder var Tom Rognstad, lunsjarrangement v/ Randi Falla.

29. juli 2012 søndag: Det årlige olsokarrangement på Follo museum. Enkel servering med rømmegrøt v/bygdekvinnelagene, kaffe, kringle, kåseri. Musikalsk forestilling med sang og musikk til en reise gjennom tidene.

5. august 2012 søndag: medlemsutflukt til Eidsberg med en interessante omvisning Folkenborg museum v/bestyrer Høie, Eidsberg kirke (Østfold domen) omvisning v/Hilde Auland, Eidsberg telthus fra ca 1720. Komponist og organist Vidar Hansen avsluttet besøket med en flott orgelkonsert på kirkens nyer orgel med musikk fra Johan Sebastian Bach og hans egne komposisjonjer. Deretter til Solberfoss kraftstasjon for beskuelse av kraftstasjonen med sine voldsomme vannmasser. Sol og fint vær under hele arrangementet. Meget bra tilbakemeldinger fra deltakerne. Tom Rognstad var turleder og lunsj arr v/Randi Falla. 41 deltakere. Omtale i ØB.

06. august 2012, tur til Flåm v/Bjørn Næss ble avlyst pga ikke tilstrekkelig deltakelse.

02. september 2012 søndag nasjonalt kulturminnedag langs kulturstien i Kråkstad. Start fra kirkebakken v/Kråkstad kirke, Tom Rognstad ønsket velkommen, Lill Gustafsson om kokegroper med befaring, Knut Solberg om kirkebakken, Knut Falla om telthuset, Ingebjørg Lognvik Reinholdt med visesang og stev. 59 tilstede på kirkebakken. 41 gikk kulturstien i et deilig vær: kongeveien med guiding av arkeolog Lill Gustafson til Prestegårdskogen med sine gravhauger og steinringen. Lunsj ved Bernhus. Bjørn Myrvoll om hulveier, Bernhus og området rundt. Ingebjørg Lognvik Reinholdt med mer givende visesang og stev samtidig som hun satte stev og visesang i et kulturhistorisk sammenheng. Turen fortsatte over Glenne med gravhauger og steinring tilbake til Kirkebakken med vann til tørste turgåere. Meget gode tilbakemelding fra deltakerne. Omtale i ØB.

27. september 2012: medlemsmøte på Waldemarhøy. Et særdeles interessant kåseri av arkeolog Lill Gustafson om kokegroper og kokegropenes mangfoldige betydning gjennom historien. Tilstede 25.

16. oktober 2012, "Ut på tur". Et årlig arrangement i regi av LA21 (LokalAgenda 21-århundre) i samarbeid med idrettslag og flere foreninger bl.a. Ski Historielag. Turarrangementet og posten til historielaget ble lite besøkt som følge av et massivt regnvær hele helgen og uken før.

 9. oktober 2012: medlemsmøte, sted: Ski Bibliotek. Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik foredro om Kinas rikholdige kulturhistorie og grusomhetenes historie mellom 1949 og 2000 hvor han tok utgangspunkt i sine siste bøker. Kveldens interessant opplevelser samlet mer enn 80 tilhørere. Omtale i ØB.

13. oktober 2012 lørdag historielagets jubileumsarrangement for Kontra Skole 100 år 1912 – 2012 kl 12. Ordfører Tine Linnestad åpnet arrangementet og gratulerte med jubileet og overrakte en kjempeblomst til historielaget. Skolens bidrag var elever som ga en konsert med fløyte, fiolin og trekkspill. Høydepunktet var de interessante og innlevende forelesningene av Ann-Kristin Falla og Christian Sundby. De tok for seg skolens epoker der de begge hadde vært elever. Flere av tilhørere støttet med festlige kommentarer fra sin egen tid på skolen. Et annet høydepunkt var historielagets jubileumshefte laget til anledningen. Barnebarna til byggmesteren som reiste skolebygget i 1912 hadde kommet helt fra Bergen og overrakte blomster. Vi rigget fotomontasje fra skolen der deltakerne kjente seg igjen fra tiden på skolen. Kaffe og kringle med småprat og avslutningsvis fotografering på skoletrappen. Prosjektansvarlige for jubileet var Christan. Omtale i ØB før og etter jubileet. Tilstede ca 70 deltakere.

27. november 2012, medlemsmøte i Ski Biblioteket ble innledet med et kunstnerisk innslag: Indisk moderne folkedans ved søsknene Alankrita og Amrita fra Punjab i India i ca 10 minutter. Kveldens hovedtema: Birger Løvland og skogsjef Reidar Haugen guidet oss gjennom sin nye turbok "Til fots i Sørmarka". Georg Nagel Olsen leste 3 egne dikt fra sin diktsamling. Utlevering av kalenderkomiteens nye kalender for 2013 og årboken Follominne 2012 til medlemmer. I tillegg salg av historielagets jubileumsboken for Kontra skolle 100 år. Omtale i ØB. Tilstede 82.

22. januar, medlemsmøte Rådhustearets foajé der Åse Sæves innvier oss i et meget interessant musikalsk "Griegkåseri" godt hjulpet av sine 8 elever fra 8 til 15 år. Vi fikk høre om Griegs oppvekst og hva som bidro til å forme hans musikk på 1800-tallet. Kåseriet var meget godt illustret med musikalse godbiter. Historielagets diplomer til musikerne. Randi Bakken redegjorde for historielagets planlagte opplevelsestur på Telemarkskanalen med båten Viktoria til Dalen med overnatting. Museumsbesøk og avsluttningsvis lunsj på Bakken gård i sommerdagene dagene 11. og 12. juni 2013, påmelding innen 1. mai. Notis i ØB. Tilstede 71.

Tirsdagsåpent kontor i Ustvedthuset. Historielagets kontor i Ustvedthuset har vært holdt åpent uformelte møter og treff for medlemmer og historieinteresserte tirsdager fra kl 11 – kl 14, unntatt sommermånedene og jule/nyttårshelgen. Bemanningen har vært med Bjørn Myrvoll, Per Krogstie, Trygve Bunæs og styret. Kunngjort via e-post, postkortene og tidvis i ØB’s hva skjer i morgen. Årbøker og publikasjoner fra organisasjoner SHL er tilknyttet er tilgjengelig på historielagets kontor i Ustvedthuset. Trygve Bunæs har stått for velsmakende kaffe, te og vafler hver gang.

På forespørsel fra kommunens demenskoordinator Aino Bunæs har historielaget hatt besøk 5 tirsdager av en demensgruppe. En liten utstilling av "husker du" gjenstander er tilrettelagt.

Tilstedelister fungerer som deltakerliste og gjestbok fra de fleste møter og arrangementer, og er en dokumentasjon for kommende tider om deltakelse og historielagets virksomheter. Listen er en fin kilde til oppdatering av medlemsregistret og nye medlemmer.

Mediedekning i perioden:

Østlandets Blad: Flere fine oppslag og flere forsidehenvisninger, 2 sistesideoppslag, flere mindre oppslag, pluss "Hva skjer i morgen"-spalten. Avisen fremstår som et viktig kommunikasjonsmedia til medlemmer og publikum i vår region.

Epilog Sammendrag for perioden: Styret har arbeidet for å oppfylle lagets hovedmålsetting. Takk til alle som har deltatt på aktiviteter og med assistanse i året som har gått.

For styret i Ski Historielag Ski, 1. februar 2013 Knut Falla, styreleder. Jonny Bunæs, nestleder. Christian Sundby, sekretær. Styremedlemmer Tom Rognstad og Annemor Endsjø Vara: Alf B. Godager, Elin Aas, Randi Bakken.